THUS SPOKE ZARATHUSTRA

THUS SPOKE ZARATHUSTRA


Music: Richard Strauss
by poem by Friedrich Nietzsche’s “Thus Spoke Zarathustra”
Choreography: Mila Iskrenova
Scenography: Nina Pashova
Video: Nikola Nalbantov