Music: Richard Strauss
by poem by Friedrich Nietzsche’s “Thus Spoke Zarathustra”
Choreography: Mila Iskrenova
Scenography: Nina Pashova
Video: Nikola Nalbantov

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

2020 © Nikola Nalbantov